International Baccalaureate (IB) programi so znani po tem, da se razlikujejo od drugih programov, ker:

  • se razvijajo neodvisno od vladnih in nacionalnih sistemov ter vključujejo praktične povezave med učenjem in resničnim svetom,
  • so učni načrti in načini poučevanja prežeti z mednarodnimi spoznanji na področju znanja, učenja in poučevanja, usmerjeni k ohranjanju ter raziskovanju lastne kulture in jezika,
  • spodbujajo kritično razmišljanje in reševanje kompleksnih problemov,
  • so dijaki sodelujejo z vrstniki po vsem svetu, ki je vse bolj globaliziran in hitro se spreminjajoč,
  • dijakom omogoča vpis na številne univerze, vključno na najbolj prestižne.

Na ERUDIO International School smo opazili številne prednosti za naše dijake, in sicer:

✔️ Širina študijskih predmetov:

Dijaki IB lahko izbirajo predmete iz različnih predmetnih skupin, ki med drugim vključujejo jezike, družboslovje, znanost in matematiko.

Kurikulum IB povečuje njihovo globino in širino znanja ter spodbuja multidisciplinarni pristop k pridobivanju le-tega. Dijaki povezujejo koncepte v učilnici in jih aplicirajo v resnično življenje.

✔️ Metode poučevanja v programih IB so edinstvene na način, da od dijakov zahtevajo uporabo pridobljenega znanja. Spodbujajo kritično mišljenje, analiziranje in vrednotenje življenja in časa, v katerem živimo

✔️ IB dijake spodbuja k samostojnemu razmišljanju ter iskanju lastnega načina in ritma učenja. Vsak dijak razišče svojo nalogo na svoj edinstven način, ji doda svoj pogled in jo nato predstavi v svojem posebnem slogu.

✔️ Primernost za vstop v visokošolsko izobraževanje v tujini:

Program IB DP dijake pripravi na prehod v visokošolsko izobraževanje na katero koli svetovno univerzo ali visoko šolo. To jim omogoča tudi izpostavljenost mednarodnim paradigmam izobraževanja in jih vodi k globalnemu državljanstvu, kar je pomembno v vse bolj povezanem svetu.

Glede na študijo Agencije za visokošolsko statistiko je bilo ugotovljeno, da ima 20 najboljših univerz v Združenem kraljestvu prednost pri vpisu študentov, ki so diplomirali na programu IB. Enako velja za prestižne univerze v ZDA, kot so Harvard, Yale in Stanford.

IB ima torej veliko prednosti pri oblikovanju otrokove/ mladostnikove prihodnje poklicne poti, osebnosti, neodvisnih miselnih procesov, timskega dela, upravljanja s časom in raziskovalne bistrosti.

Vabimo bodoče dijake in njihove starše, da obiščejo našo šolo po vnaprej dogovorjenem terminu. Lahko nam pišete na e-mail internationalschool@erudio.si, da se dogovorimo za čas obiska.

Reasons Why Parents Should Consider IB Education for Their Child

IB, or the International Baccalaureate, is internationally recognized educational option that is known for being different from other programmes because they:

  • develop independently of government and national systems, incorporate practice and research through every day life
  • encourage critical thinking and solving complex problems
  • a core part of educational programmes can lead them to some of the highest-ranking universities all over the world
  • the students become more culturally aware through the development and learning of a second language
  • are able to easily engage with people in an increasingly globalized, rapidly changing world.

At ERUDIO International School, we have recognised many advantages for our students in MYP and DP curricula:

✔️ The wide range of study subjects:

IB students study subjects from different subject groups that include languages, societies, science, and Math among others.The IB curriculum enhances their depth as well as width of know-how and encourages a multidisciplinary approach to gaining knowledge. Students also make connections between classroom concepts and real-life applications.

✔️ The teaching methods in IB programmes are unique in a way that they require the students to apply the knowledge that they learn, not only memorise the contents. It encourages critical thinking, analysis, and evaluation skills. 

✔️ IB encourages students to think on their own and find their own learning style and pace. Each student researches his/her own assignment in their own unique way, adds to it his/ her own perspective, and then presents it in his/ her own special style. The independence of learning which comes from this whole process is unmatchable.

✔️ The IB Diploma programme prepares the students in ways that help them transit into their higher education in any global university or college. This also gives them exposure to international paradigms of education and guides them toward global citizenry, which is important in an increasingly interconnected world.

According to a study by the Higher Education Statistics Agency, it was found that the United Kingdom’s top 20 universities have a preference for enrolling students who have graduated from the IB program. The same goes for prestigious universities in the United States, such as Harvard, Yale, and Stanford.

Conclusively, we can say that the IB has lots of advantages in helping build children’s future career paths, personality, independent thought processes, teamwork, time management, and research acumen.

We invite prospective parents to visit our school through a pre-scheduled appointment and discuss the details of the methodology of the IB at EIS.

You can write an email at internationalschool@erudio.si or send me a private message via LinkedIn to set a visit schedule.