V  Erudio zasebni gimnaziji se zavzemamo, da dijaki v prijetnem in prijateljskem vzdušju  pridobivajo  nova znanja, zato je pomembno, da šolsko delo poteka v medsebojnem sožitju. V ta namen v šolskem letu 2015/2016 poskusno uvajamo projekt tutorstvo, ki pomeni obliko prostovoljne in nesebične pomoči  med  dijaki. Namen dijaškega tutorstva je nuditi dijakom 1. letnika (in dijakom, ki se k nam prepišejo med letom) ustrezno podporo pri učenju, tako v obliki usvajanja snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se pojavijo med šolanjem. V ospredje  postavljamo druženje  dijakov z  namenom  utrjevanja  znanja in krepitve pozitivnih medsebojnih odnosov. Hkrati s tem bomo dvignili kakovost izobraževanja in povišali uspešnost dijakov.

2798_952c3ff98a6acdc36497d839e31aa57c

TUTORSKI KODEKS ZA DIJAKE

1.    TUTORJI – IZVAJALCI TUTORSKE POMOČI

Tutorstvo je prostovoljno nudenje pomoči drugemu dijaku. Tutor dijak je svetovalec, ki dijake usmerja skozi šolanje.  Je praviloma dijak 3. letnika, ki se javi kot kandidat za tutorja in ga potrdi Komisija za tutorstvo.
Tutorstvo je odgovorno delo, od tutorja zahteva potrpežljivost in pozitivno naravnanost in sprejemanje različnosti.  Tutor svetuje in pomaga dijakom 1. letnika glede vprašanj, ki se nanašajo na izobraževanje in življenjskih vprašanj. Tutor se srečuje z dijakom 1. letnika v šoli, lahko pa komunicirata tudi preko elektronske pošte in po telefonu. Udeležuje se tutorskih sestankov, ki jih vodi koordinator tutorjev.
Dijak lahko  opravlja  delo  tutorja  le  s  pisnim soglasjem staršev oziroma skrbnikov, tako da koordinatorju tutorske pomoči odda izpolnjeno prijavnico: Postati želim prostovoljec tutor. Če tutor meni,  da  ga  opravljanje  tutorskega  dela  ovira  pri rednem  šolskem  delu,  to  sporoči koordinatorju tutorske pomoči in prekine z opravljanjem tutorstva. Tutor se pri vseh oblikah pouka vede vzorno. Do učiteljev in ostalih delavcev na šoli ima spoštljiv odnos. Do sošolcev in ostalih učencev je prijazen  in ohranja pozitivne medsebojne odnose. Konflikte rešuje na miren način. Drži se pravil šolskega reda. Do dijaka tutoranda,  ki mu  nudi  učno  ali  kakršnokoli  drugo vrsto  pomoči,  ima  pozitiven  odnos.

Dijak,  ki  mu  je  zaupana  vloga  tutorja,  to  delo opravlja redno. Drži urnika tutorske pomoči, ki je dogovorjen na sestanku s koordinatorjem tuturske pomoči. Izvajanje tutorske pomoči dijak tutor redno beleži v t. im. Dnevnik tutorske pomoči, kamor vpisuje  datum in številko ure nudenja pomoči, kratko vsebino ure in dodatne  opombe  glede  izvedbe  ure.

2.    TUTORANDI – PREJEMNIK TUTORSKE POMOČI

Prejemnik  tutorske pomoči  (v nadaljevanju tutorand) lahko  prejema  tutorsko  pomoč le  s  pisnim soglasjem staršev oziroma skrbnikov, tako da koordinatorju tutorske pomoči odda izpolnjeno prijavnico: Želim se družiti z dijakom tutorjem. Dijaku se dodeli  tutor, ki mu  lahko najučinkoviteje nudi pomoč na področju oz. predmetu, kjer jo potrebuje. Dijak tutorand se  do  tutorja  vede  spoštljivo  in  upošteva tutorjeva navodila ter predloge. Če se tutor do tutoranda vede neprimerno, le-ta o tem obvesti koordinatorja tutorske pomoči.