Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

1. RAZVOJ PEDAGOŠKEGA PRISTOPA

☆ Znanje, uspeh, partnerstvo, individualne posebnosti - osnovni motiv za ustanovitev zasebne gimnazije

Po temeljitem razmisleku o namenu in pomenu šole, ki bi nudila drugačne izobraževalne možnosti mladini, smo v skladu z možnostmi, ki jih je ponujala zakonodaja v času po nastanku samostojne države Slovenije, v šolskem letu 1999/2000 ustanovili zasebno gimnazijo (imenovala se je Gimnazija Euro šola Ljubljana). Sprejeta je bila pomembna odločitev, da bo gimnazija v svojem pristopu v procesu vzgoje in izobraževanja drugačna in bo upoštevala nekatera nova, strokovno utemeljena načela sodobnega učnega procesa. EURO ŠOLA Ljubljana se je do ustanovitve splošne gimnazije že skoraj desetletje ukvarjala z izobraževanjem odraslih, kjer so pristopi, metode dela in vsebine odražale sodobnost in aktualnost znanj, kjer je znanje povezano s prakso, aktivno ter ustvarjalno sodelovanje udeležencev v učnem procesu pa nujno in strokovno utemeljeno. Tudi zahteva po znanju in jasna opredelitev znanja pri posameznih vsebinah je v izobraževanju odraslih ključnega pomena, sicer bi bil uspeh zelo majhen, motivacija za izobraževanje pa veliko nižja. Ali je mogoče karkoli od znanega in strokovno utemeljenega izobraževalnega procesa odraslih s prilagoditvami prenesti v vzgojno izobraževalni proces za mladino, je bilo ključno vprašanje in strokovni izziv ustanoviteljev, Darje in Vojka Mikliča.

2. TEMELJI PEDAGOŠKEGA PRISTOPA

☆ Ključnega pomena je motivacija

Motivacija za učenje je prav tako kot pri odraslih tudi pri mladih ključnega pomena za uspeh. Mnogo let je to eden od osnovnih izzivov v izobraževanju mladine, še posebej v sodobnem času, zlasti v zadnjem desetletju. Z njo je povezan učni uspeh, aktivno, ustvarjalno in kreativno delo v učnem procesu. To je bilo glavno izhodišče za drugačno delo v zasebni gimnaziji, zato je bilo nujno iskati učitelje, ki se želijo izobraževati, so fleksibilni, vedoželjni in so se pripravljeni spopasti z drugačnim načinom vzgojno izobraževalnega dela z mladimi.

☆ Partnerski, spoštljiv medsebojni odnos profesorjev, dijakov in staršev

Od učiteljev, vodstva in strokovnih delavcev smo pričakovali in pričakujemo, da v majhnih razredih do 22 dijakov, vzpostavijo partnerski in spoštljiv odnos z dijaki in starši, enako velja za dijake in starše.

☆ Povezanost generacij – pomemben vzvod za motivacijo in uspeh

Pomembno je tudi, da v nadaljnjem razvoju odnosov in izobraževalnega dela dajemo še večji poudarek aktivnemu sodelovanju staršev, ki se bodo vključevali v učni proces in prenašali izkušnje in znanja na dijake oziroma svoje otroke. S tem bosta učni proces in povezanost generacij postala pomemben vzvod za motivacijo in željo po sodelovanju in skupnem učenju.

☆ Vsak dijak je človek zase, zato je izobraževalno delo individualizirano

Pred vpisom v šolo, bodočega gimnazijca dobro spoznamo, naprej preko e-obrazca, v katerem se nam predstavi. Nato ga skupaj s starši povabimo na razgovor, uskladimo pričakovanja in predstavimo način dela v naši šoli. Nato učitelji v najkrajšem možnem času čim bolj spoznajo posebnosti novega dijaka in izobraževalno delo individualizirajo do mere, ki zagotavlja uspeh vsakega posameznega dijaka. Pomemben je napredek dijakovega odnosa do učenja, njegovo razumevanje, način učenja in znanje. Vse to je učitelj dolžan spremljati in o tem seznanjati vodstvo, svetovalno službo, dijaka in starše. Celoten proces vodi ravnateljica skupaj s svetovalko, ki pripravi anamnezo in strokovno oporo učiteljem za spremljanje dijaka. Skupaj pripravijo tudi usmeritvene načrte za delo dijaka in spremljanje njegovega dela. Predvsem ravnateljica, skupaj z učitelji, vodi tudi proces partnerskega sodelovanja z dijaki in starši.

☆ Strokovno delo v naši gimnaziji daje možnost vsem,ki jim takšen učni proces ustreza

Omenjene posebnosti omogočajo športnikom, umetnikom in dijakom, ki želijo individualno obravnavo in pristop, uspeh, ki bi ga v standardnem izobraževalnem procesu težko dosegli, saj bi se kot individuumi izgubili v množici, bili spregledani ali celo pozabljeni. Pa naj gre za izredno nadarjene ali specifično nadarjene mladostnike.

☆ Uspeh in zadovoljstvo mladih

Dolgoletni razvoj in uspešno delo kažeta, da smo začrtali prave cilje in našli prave poti za pridobivanje znanja, uspešnost in zadovoljstvo mladih ljudi. Prispeli smo do spoznanja, da brez stalnega izpopolnjevanja znanj in preverjanja dosedanjih konceptov in izboljševanja ter dograjevanja le-teh ne bo šlo, pa četudi so danes uspešni. Gre za dinamiko razvoja družb, tehnologij in človeka, če želi vstopati kot akter svojega življenja in razvoja družbe in panog, in ne le ostati nemi opazovalec ali spremljevalec teh procesov.

3. CILJI PEDAGOŠKEGA PRISTOPA IN POTI DO NJEGA

☆ Upoštevanje razvojnih posebnosti mladostništva

Kolektiv gimnazije pri svojem delu z mladimi upošteva značilnosti obdobja mladostništva, dobro pozna vprašanja, s katerimi se mladi srečujejo. O teh vprašanjih se veliko pogovarjajo na razrednih urah in individualnih pogovorih s svetovalko in ravnateljico. Mladostniki iščejo odgovore glede svoje identitete, samopodobe, odnosov med vrstniki, osamosvajanja od staršev, spremembe telesa. Svetovalna služba večkrat sprejme na pogovor tudi starše, ki potrebujejo nasvet glede najstništva.

☆ Spremljanje napredka dijaka

Ob vpisu v našo gimnazijo dijaki spozajo svoj prevladujoči učni stil. Ta podatek, ki pove, kako dijak zaznava, obdeluje in vrednoti informacije ter izkušnje, je ključen za učitelje, saj na podlagi njega oblikujejo svoje učne ure (odločijo se za način podajanja snovi, uporabe učnih oblik ter metod poučevanja). Dijaki se tudi seznanijo z učenjem učenja pri vseh predmetih, skupaj z razrednikom vodijo osebno mapo dosežkov. Ta jim pomaga evalvirati dosedanje delo in tudi načrtovati učenje ter usklajevati izvenšolske dejavnosti. Napredek dijaka spremljajo razrednik, svetovalna služba in ravnateljica - skupaj s starši.

☆ Sodobne, aktivne didaktične metode pridobivanja znanj

Učitelji uvajajo sodobne in aktivne metode učnega dela, kot so sodelovalno učenje, debatni način dela, skupinsko delo, delo v parih, samostojno individualno delo, seminarsko delo s predstavitvami, avtentične naloge, problemski pouk, obrnjeno učenje, … Vsako leto se učitelje tudi izobražuje in jih spodbuja k uporabi novih metod pridobivanj znanj. Stalnica je postalo projektno delo v razredu in doma, terensko projektno delo ali raziskovalno delo ipd. Predstavitev vsebin je povezana z uporabo v življenju, v praksi podjetij, hkrati pa je povezano z znanstvenimi odkritji. Vsebine so aktualne in sodobne ter umeščene v prostor in čas. Razlage so zanimive, medpredmetno povezane, poudarek je na vsebinah, ki pomenijo temeljno in pomembno znanje. Posebnost šole so tudi medpredmetne ekskurzije, ki dijake spodbujajo k raziskovalnemu (avtentičnemu) delu. Naloge na ekskurziji so izbrane glede na interese dijakov. Zaposleni v gimnaziji aktivno sodelujejo tudi v projektu kolegialnih hospitacij, kjer v duhu kritičnega prijateljevanja prenašajo ideje in znanje drug na drugega.

☆ Dijak in učitelj v novi vlogi

V razlago in pojasnjevanje se vključujejo tudi dijaki, ki lahko občasno prevzemajo aktivno vlogo učitelja, moderatorja nekaterih učnih enot. Tudi domače delo dijakov temelji na medpredmetni povezanosti in ponovitvi oz. utrditvi nove snovi. Pomembno je, da je zanimivo po vsebini in načinu ter dopušča kreativne dopolnitve ali samostojno ustvarjanje dijaka. Učitelj je tisti, ki vodi in usmerja dijaka na poti pridobivanja novega znanja, mu kaže prave načine uspešnega učenja, ga vzpodbuja, pohvali ob uspehu in pokaže pot in način, ki je še potreben do usvojitve znanja, ki ga jasno definira in pričakuje od dijaka.

☆ Uporaba IKT tehnologij

Učitelji nudijo podporo dijakom v spletni učilnici, komunicirajo in pošiljajo navodila, vaje, usmeritve za samostojno učenje po internetu, zlasti športnikom, umetnikom in bolnim dijakom. V primeru daljše odsotnosti dijaka (selitev družine v tujino, vrhunski športniki in umetniki v tujini, dolgotrajno bolni dijaki) šola organizira šolo na daljavo (e-konzultacije), s katerim omogočimo, da dijaki neprekinjeno opravljajo obveznosti tudi med svojo odsotnostjo. Pred tem dijake seznanimo s tovrstnim načinom dela, ki zahteva veliko samostojnosti in dobro komunikacijo.

☆ Individualne in/ali skupinske konzultacije

Učitelj in dijak se srečujeta na konzultacijah, kadar gre za dijake, ki so veliko odsotni: športniki, umetniki ali dlje časa bolni dijaki ali kadar gre za snov, ki jo dijak, kljub dobri razlagi in ponavljanju, sam ne more usvojiti do nivoja samostojne uporabe in prikaza pri ocenjevanju znanja ali v seminarski in projektni nalogi.

☆ Pomoč takoj, ko je potrebna

Če dijak ne doseže pričakovanih rezultatov, z učitelji pregledajo neusvojene teme in skupaj s svetovalno službo odkrivajo vzroke neuspeha in pripravijo individualni načrt učenja. Učitelji so torej v vlogi svetovalca in strokovnjaka, ki nudi pomoč, ko je potrebna.

☆ Pomembna je samostojna uporaba znanj

Skozi preverjanje znanja in z »diagnostičnimi« preverjanji učitelji ugotavljajo razumevanje, usvojitev znanj in samostojno uporabo le-teh ter svetujejo dijaku, kako usvojiti primanjkljaj v znanju. Hkrati preverjajo ustrezno težavnostno stopnjo ocenjevanja znanja (testa), ustreznost povratne informacije o znanju dijaka, jasnost navodil in ustreznost pridobljenega znanja.

☆ Cilj pedagoškega pristopa = vizija šole = razvoj kompetenc prihodnosti

Smo zasebna gimnazija različnih mladostnikov, ki imajo enake možnosti za uspeh. Želimo opremiti mlade na življenje v prihodnosti, in sicer s kompetencami, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti tudi ze delovna mesta, ki bodo šele nastala. Poleg specifičnih znanj bodo zaželeni ustvarjalnost, sposobnost lateralnega mišljenja, spretnosti na različnih področjih in prilagodljivost. Posameznik bo za uspeh potreboval sposobnost nadaljnjega učenja in hitrega in učinkovitega prilagajanja razmeram. Cenjene bodo socialne, komunikacijske, podjetniške in kulturne kompetence. Dijakom sporočamo tudi temeljne vrednote, kot so spoštovanje, medsebojno zaupanje in spodbujanje različnosti.

Darja Miklič (ustanoviteljica gimnazije in prva ravnateljica)

ERUDIO izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

GIM - Novice in dogodki

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

ERUDIO Blog

10 Maj 2021

ERUDIO izobraževalni center
 • Velnes v boj proti “življenju na klik”!

  Človeku sta, na vseh ravneh njegovega življenja, znanost in tehnika omogočila “življenje na klik”. Brez aktivnega gibanja. Vprašamo pa se lahko, ali se je človek, ki je ustvaril svet, v katerem praktično ne potrebuje več telesa za gibanje, ujel v... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • Zaključek dobrodelne akcije

  V ponedeljek, 21. decembra 2020, se je zaključila dobrodelna akcija Nariši nasmeh na starostnikov obraz, s katero smo želeli starostnikom polepšati praznične dni. Iskrena hvala vsem dijakom in profesorjem, ki so prispevali delček svoje ustvarjalnosti in dobrih želja ter tako... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • Pisanje voščilnic

  Ana Rotovnik Omerzu, naša gimnazijska profesorica slovenskega jezika in književnosti, je v petek, 11. decembra 2020, gostovala v oddaji Dobro jutro. Je redna gostja v Jezikovnem kotičku, v katerem skupaj z voditeljico Mojco Mavec rešuje jezikovne zagate in deli jezikovne... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

Pomembne povezave

Portal z gradivi za dijake ERUDIO zasebne gimnazije
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija