Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

Roki za prijavo za vpis

 • Rok za prvo prijavo: 16. 2. 2022 do 18. 3. 2022
 • Rok za drugo prijavo: 21. 3. 2022 do 5. 9. 2022
 • Rok za prijave za zapolnitev preostalih prostih mest: 6. 9. 2022 do 30. 9. 2022

Vpisni roki

Vpis kandidatov bo potekal v obdobju od 15. aprila 2022, najpozneje pa do 30. septembra 2022.

Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2022, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.

 

Vpisni pogoji - Dodiplomski študij Podjetništvo in mednarodno poslovanje ter Trajnostni turizem

V visokošolska strokovna študijska programa se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu,
 3. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,
 4. tujci z znanjem slovenskega jezika na ravni B2.

V primeru OMEJITVE VPISA - v kolikor število prijav bistveno presega število razpisanih mest, so kandidati/ke izbrani po kriteriju doseženih točk:

 • splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40 % točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60 % točk) oz.
 • splošnega uspeha pri poklicni maturi (50 %) in splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (50 %).

 

Nadaljevanje študija PO MERILIH ZA PREHODE

V DRUGI oz. VIŠJI LETNIK visokošolskih programov se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil/a višješolski strokovni program, sprejet po 01. 01. 1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program.

Brez dodatnih študijskih obveznosti se lahko vpišejo diplomanti višješolskih sorodnih programov*, ki skladno z Merili za prehode:

 • ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega (višješolskega) študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega (visokošolskega) študijskega programa.

Diplomanti ostalih višješolskih programov morajo do prijave teme diplomskega dela opraviti dodatne študijske obveznosti, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ ERUDIO Visokošolskega središča.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.

Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vpisni pogoji - Podiplomski študij Podjetništvo in mednarodno poslovanje, smer Podjetništvo in smer Poslovanje in trajnostni turizem

V magistrski študijski program Podjetništvo in mednarodno poslovanje - smer Podjetništvo in smer Poslovanje in trajnostni turizem, se lahko vpiše, kdor je končal:

 • univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s sorodnih strokovnih področij družbenih, poslovnih in upravnih ved (Klasius P-16 03, 04, 1013, 1015) in dosegel najmanj 180 ECTS (SOK 7);
 • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij družbenih, poslovnih in upravnih ved (Klasius P-16 03, 04, 1013, 1015) (SOK 7);
 • univerzitetni oziroma visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 ECTS (SOK 7), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti iz naslednjih predmetov:
  • v primeru vpisa na smer Podjetništvo, iz predmetov dodiplomskega študija Podjetništvo in mednarodno poslovanje: Organizacija in management podjetja, Ekonomika poslovanja, Gospodarsko pravo;
  • v primeru vpisa na smer Poslovanje in trajnostni turizem iz predmetov dodiplomskega študija Trajnostni turizem: Interpretacija naravne in kulturne dediščine, Ekonomika turizma, Pravne podlage v turizmu.
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (SOK 7), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti iz naslednjih predmetov:
  • v primeru vpisa na smer Podjetništvo, iz predmetov dodiplomskega študija Podjetništvo in mednarodno poslovanje: Organizacija in management podjetja, Ekonomika poslovanja, Gospodarsko pravo;
  • v primeru vpisa na smer Poslovanje in trajnostni turizem iz predmetov dodiplomskega študija Trajnostni turizem: Interpretacija naravne in kulturne dediščine, Ekonomika turizma, Pravne podlage v turizmu.

Visokošolski zavod lahko omeji vpis v študijske programe, če število prijav za vpis bistveno presega število razpisanih mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske in druge).

Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske programe se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena 70 %, ocena diplomskega dela 30 %).

 Vpisni list


* Kot sorodni programi se štejejo visokošolski študijski programi s področja ekonomije in poslovnih ved za program Podjetništvo in mednarodno poslovanje in turizma za program Trajnostni turizem.

Erudio izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

Erudio blog

06 Oktober 2022

Erudio izobraževalni center

Pomembne povezave

ERUDIO Online portal za gradiva in spletna predavanja
Pregled ocen, prijava na izpite in finančna kartica
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija