Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!
 • Še nimate poguma za študij?

  »Opogumite se in naredite en velik korak naprej za sebe. Na koncu bo občutek odličen.«

  Suzana Dražetić diplomantka na programu Ekonomist
 • In e-študij? Ali je s tem kdo zadovoljen?

  »E-študij je super, saj lahko predavanja pogledaš, ko imaš čas, kar je super za zaposlene ter starše.«

  Boštjan Kukovičič diplomant na programu Informatika
 • 1
 • 2
 • 3

RSMIZKŠEUESSmunera3

PROJEKT MUNERA3

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Vabilo v brezplačen izredni študij v okviru projekta MUNERA3 za študijsko leto 2021/2022

Spoštovani,

ERUDIO Višja strokovna šola sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

ERUDIO Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2021/2022 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 3 kandidate. Za izbrane študente bo izvajanje izobraževalnega programa ERUDIO Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2021/2022 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v aneksu, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?


V projekt se lahko vključi vsak kandidat, ki:

-          je zaposlen. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Imeti mora aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja).

-          ni izkoristil 3-letnega izobraževanja na višješolski ali visokošolski ustanovi,

-          pripravi individualni načrt študijskega izobraževanja za celotno študijsko leto.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše izjava o vpisu in aneks, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

 
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; 

- prvič: ob vključitvi udeležencev v program; 

- drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in 

- tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija je za študijsko leto 2021/2022 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

 • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: enako kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa (razpis za vpis) in pripravljen realen individualni načrt študijskega izobraževanja za celotno študijsko leto – preverja se izvedljivost (torej izvedljivost uspešnega študija, če se da, naj se podkrepi z dodatnimi dokazili delodajalca, ipd.) ter motivacijsko pismo,
 • kriterij za 2. cikel – število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena ter pripravljen realen individualni načrt študijskega izobraževanja za celotno študijsko leto – preverja se izvedljivost (torej izvedljivost uspešnega študija, če se da, naj se podkrepi z dodatnimi dokazili delodajalca, ipd.) in motivacijsko pismo

V kolikor bo na razpis do 24. 9. 2021 prispelo več prijav, ki ustrezajo razpisnih pogojem, bo vpis možen glede na število doseženih točk za kakovost individualnega načrta študijskega izobraževanja, ki veljajo po kriteriju:

 • kandidati za 1. cikel: kakovost individualnega načrta študijskega izobraževanja (od 2 do 10 točk)
 • kandidati za 2. cikel: kakovost individualnega načrta študijskega izobraževanja (od 2 do 10 točk).

V primeru, da bo več kandidatov doseglo iste točke, bo šola vpisala kandidate po prednostni listi – tisti kandidati, ki bodo oddali popolne vloge prej, bodo prednostno prej vpisani.

V študijskem letu 2021/2022 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt v 2. cikel 3 študente.

Način in rok za prijavo v projekt

Razpisna dokumentacije je dosegljiva na spletnem naslovu ERUDIO Višje strokovne šole in sicer https://www.erudio.si/slovenscina/visja-strokovna-sola/projekti/munera-3.

Rok za prijavo v projekt je 24. 9. 2021. Vloga obsega izpolnjen Obrazec Vloga za vključitev v projekt, ki je priloga tega vabila in zahtevana dokazila.

Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: ERUDIO Izobraževalni center, Višja strokovna šola, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana ali v skenirani obliki na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.


Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo ERUDIO Izobraževalnega centra ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale; s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt


Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 4. 10. 2021. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Vpisi bodo potekali 6. 10. 2021 med 9. in 17.30 uro. V kolikor izbrani kandidat ne pride na vpis, se vpis omogoči naslednjemu kandidatu po rangirni listi - vpis bo v tem primeru 7. 10. 2021 med 9. in 17. 30. uro.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3


Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 10. in 17. uro na tel. št. 01/548-37-62.


Povezava do MUNERA3

ESS sklad

 

Prilogi:

Obrazec Vloga za vključitev v projekt.pdf

Potrditev delodajalca.pdf

Erudio izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

Erudio blog

23 Julij 2024

Erudio izobraževalni center

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija